Image Image Image

CELE PROJEKTU

• Celem projektu jest opracowanie wspólnego programu kształcenia i szkoleń poprzez wymianę wiedzy, informacji oraz doświadczeń z instruktorami, którzy prowadzą szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy spełniające kryteria Unii Europejskiej oraz podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Projekt przewiduje wzmocnienie kompetencji zawodowych instruktorów/trenerów w zakresie bezpieczeństwa i higien pracy, wyposażenie uczniów w bardziej praktyczne umiejętności zawodowe i wiedzę, dzięki czemu powyższe umiejętności będą wykorzystywane w praktyce zawodowej, a wynikiem tego będzie zmniejszanie się ilości wypadków przy pracy.

• Poddanie szczegółowej analizie ustaleń prawnych i ustawodawstwa krajów partnerskich projektu w celu zidentyfikowania, ulepszenia oraz wzmocnienia podstaw prawnych, co umożliwi poprawę warunków pracy zagrażających życiu i zdrowiu pracowników. Projekt zakłada przedstawienie opracowanych propozycji polityk właściwym ministerstwom.

• Kolejnym celem projektu jest podniesienie świadomości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, aby zapobiegać narażaniu się osób, tymczasowo ubiegających się o azyl i uchodźców, na trudne i zagrażające życiu warunki pracy oraz wykorzystywaniu ich jako taniej siły roboczej.