Image Image Image

NAMEN PROJEKTA

Koordinator projekta je Univerza Gaziantep v Turčiji. Na tem območju sistem zagotavljanja zdravja in varnosti pri delu ni urejen primerljivo z drugimi evropskimi državami. Koordinator je povabil v projekt partnerje iz več držav EU, da bi v sklopu projekta dosegli naslednje:

• Namen projekta je z izmenjavo informacij in izkušenj pripraviti skupen predmetnik na področju varnosti in zdravja pri delu v okviru meril EU. V zvezi s tem je predvideno, da se okrepi strokovna usposobljenost inštruktorjev za varnost in zdravje pri delu, da so študenti opremljeni z bolj uporabnimi veščinami in znanjem, da delavci pridobijo spretnosti na tem področju in da se nesreče na delovnem mestu zmanjšajo. 

• Proučena bo pravna ureditev in zakonodaja partnerskih držav, z namenom analize in eventualnega izboljšanja obstoječe pravna podlaga in pogojev, ki ogrožajo zdravje in varnost delavcev v delovnem okolju. Namen koordinatorja je predstaviti oblikovane predloge pristojnim ministrstvom.

• Naslednji namen projekta je dvigniti ozaveščenost o vprašanjih varnosti in zdravja pri delu, da bi preprečili, da bi bili prosilci za azil in begunci izpostavljeni težkim in smrtno nevarnim delovnim pogojem ter da bi jih uporabili kot poceni delovno silo.