Image Image Image

Partnerzy

SLOVENIA

FZV Novo mesto (Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto)

Wydział Nauk o Zdrowiu Novo mesto (FHS NM) powstał w 2007 roku w ramach Centrum Szkolnictwa Wyższego Novo mesto. Jest to niezależna uczelnia wyższa, która realizuje programy studiów w zakresie opieki pielęgniarskiej i nauk medycznych.

Podstawowym zadaniem i priorytetem Wydziału FHS NM jest kształcenie absolwentów, którzy z powodzeniem sprostają potrzebom pacjentów z różnymi problemami zdrowotnymi na różnych etapach ich życia, a także doradzą pacjentom jak wzmocnić, utrzymać i odzyskać zdrowie. Program studiów pielęgniarskich obejmuje obszerne praktyki zawodowe regulowane dyrektywą UE, organizowane we współpracy z ponad 40 ośrodkami opieki zdrowotnej i społecznej. Aby umożliwić odbycie studenckich praktyk zawodowych, Wydział, corocznie, zawiera umowy dotyczące odbycia praktyki klinicznej w ośrodkach opieki zdrowotnej i społecznej mających status bazy edukacyjnej. Absolwenci są przygotowywani do świadczenia opieki pielęgniarskiej na wysokim poziomie i związanej z tym pracy administracyjnej aby podnieść satysfakcję pacjentów.
Studenci mają zagwarantowane przyjazne i nowoczesne warunki edukacyjne, zapewniające aktywną współpracę z nauczycielami i współpracownikami szkół wyższych. Aby tworzyć dobre relacje interpersonalne między pracownikami, Wydział stara się rozwijać oraz podbudowywać kulturę organizacyjną i lojalność pracowników. Ponadto, Wydział nawiązuje międzynarodowe kontakty i współpracę oraz integruje się z różnymi stowarzyszeniami szkół o podobnych programach, umożliwiając wymianę wiedzy, studentów i wykładowców. Corocznie uczelnia rejestruje około 420 studentów; z tego około 70 studentów to studenci drugiego i trzeciego cyklu. Program studiów na kierunku Opieka pielęgniarska (pierwszy cykl, czas trwania: 3 lata, 180 punktów ECTS) zapewnia kształcenie w zawodzie wykwalifikowanej pielęgniarki, zgodnie z dyrektywami europejskimi: art. 31 dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Na szkolenie pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną składają się z trzy lata nauki, obejmujące 4600 godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego, w tym szkolenie teoretyczne stanowi co najmniej jedną trzecią szkolenia, a szkolenie kliniczne stanowi co najmniej połowę pełnego szkolenia. Programy studiów Edukacja i Zarządzanie w opiece zdrowotnej (drugi cykl, 2 lata, 120 punktów ECTS, 3 cykl, 3 lata, 180 punktów ECTS) mają na celu rozwój kariery wykwalifikowanych pielęgniarek i pozostałych pracowników służby zdrowia. Obejmuje on sekcję ogólną i fakultatywną. Istotną częścią programów, na obu poziomach, jest rozwój kompetencji w pracy badawczej, edukacji, zarządzaniu i organizacja w służbie zdrowia.

SPAIN

FEVEC (FEDERACJA PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANYCH WALENCJANA)

Federacja Firm Budowlanych - FEVEC dąży do bycia organem referencyjnym dla wszystkich firm i stowarzyszeń branżowych z sektora budowlanego w regionie “Wspólnoty Walencji”. Ponadto misją Federacji jest bycie instytucją będącą "głosem" sektora budowlanego przed społecznością, organem publicznym lub administracją oraz obrona jego słusznych interesów. FEVEC powstał w maju 1977 r., jako reorganizacja kilku stowarzyszeń sektorowych.

a początku celem instytucji była obrona interesów biznesowych na poziomie polityki. Stopniowo, w wyniku naturalnej ewolucji kilka obszarów zostało rozwiniętych w celu zaoferowania globalnych i lepszych usług branży. Obecnie FEVEC tworzy 13 różnych stowarzyszeń reprezentujących około 600 firm z branży.

Obejmuje 6 strategicznych komitetów, które zapewniają wsparcie organom zarządzającym: Transport, Gospodarka, Szkolenia, Środowisko İ Odpady, Zapobieganie Zagrożeniom Międzynarodowym İ Zawodowym. FEVEC promuje szereg inicjatyw na poziomie krajowym i międzynarodowym w celu wspierania innowacji w sektorze budowlanym, rozwoju partnerstwa i internacjonalizacji. Od 1986 roku, czyli przez prawie 30 lat, działalność FEVEC poświęcona jest konkretnym szkoleniom z zakresu budownictwa, które zostały ulepszone wraz z nowymi trendami rynkowymi. FEVEC ma d długoletnie oświadczenie w prowadzeniu:

-Treningów zawodowych

-Szkoleń zawodowych

-Warsztatów szkoleniowych i integracji zawodowej

-Szkolenia dla pracowników

-FEVEC przeszkolił ponad 5.000 studentów w swojej historii w ponad 30 różnych dziedzinach związanych z budownictwem.

GERMANY

NIEMCY ARDA Beratung & Beratung GmbH

Od 1 maja 2010 r. ARDA Beratung & Bildung zajmuje się wszelkimi działaniami w ramach których, ludzie z sukcesem wdrażają projekty organizowane w ramach programu Erasmus+. ARDA, jest instytucją zatwierdzoną przez Niemiecką Agencję Krajową. Dotychczas zrealizowała projekty KA1, KA2 i KA3 w ramach programu mobilności Unii Europejskiej. Do tej pory oferowała różne możliwości dokształcania, takie jak: staż, szkolenia zawodowe, job shadowing oraz zorganizowała warsztaty dla setek studentów, nauczycieli, pracowników akademickich i przedstawicieli organizacji pozarządowych. ARDA może pochwalić się aktywną współpracą z niemieckimi ministerstwami, gminami, szkołami zawodowymi, uniwersytetami, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami handlowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), instytucjami przemysłowymi i organizacjami prowadzącymi działalność artystyczną, kulturalną i sportową.

ARDA wraz z swoim dobrze wykształconym, profesjonalnym i doświadczonym personelem, organizuje działania w zakresie pisania projektów, budowania partnerstw, poradnictwa i doradztwa oraz szkolenia zawodowego. Instytucja oferuje również szeroki wachlarz staży we współpracy z niemieckimi ministerstwami, gminami, szkołami zawodowymi, uniwersytetami, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami handlowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, MŚP, instytucjami przemysłowymi i organizacjami, które prowadzą działalność artystyczną, kulturalną i sportową, są to zagadnienia tj.:

-Kursy językowe,

-Projekty i seminaria mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej,

-Warsztaty i spotkania zachęcające organizacje pozarządowe do działania w bardziej aktywny i skoordynowany sposób,

-Analizy pracy i zawodu,

-Kursy i spotkania mające na celu zwiększenie liczby kobiet pracujących na stanowiskach kierowniczych,

-Działania podnoszące kwalifikacje zawodowe,

- Działania przyczyniające się do wyrównania szans kobiet i mężczyzn w społeczeństwie,

-Przygotowanie, wdrożenie i udoskonalenie modułowego programu szkolenia zawodowego,

-Standardy szkoleń zawodowych,

-System transferu punktów w Europejskich Ramach Kwalifikacji,

-Ocena i ewaluacja w szkoleniu zawodowym,

-Certyfikacja krajowa i międzynarodowa,

-Doradztwo zawodowe,

-Kursy wspierające rodziny i zapobiegające wykluczeniu kobiet na rynku pracy będących matkami,

-Szkolenie nieformalne i formalne w trybie dualnym,

-Podwójne szkolenie,

-Wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji,

-Organizacja projektów we współpracy z szerokim wachlarzem organizacji, działających na rzecz kobiet, pracodawców, edukacji, kultury, sztuki i sportu itp.,

-Lokalne programy grantów rozwojowych

-Organizacja projektów partnerskich wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w różnych krajach

-Organizacja projektów z różnymi stowarzyszeniami, realizowane w różnych krajach

Organizacja projektów we współpracy z gminami.

Projekty i kursy dla stażystów: ARDA oferuje certyfikowane kursy, dzięki którym, uczestnicy podnoszą swoje kwalifikacje i wiedzę w dziedzinach, takich jak zarządzanie, elektryka, ochrona, informatyka, mechanika, metaloznawstwo, motoryzacja, spawalnictwo, kontrola żywności, ekspertyzy piękna, pielęgnacja skóry, budownictwo, opieka osób niepełnosprawnych i edukacja osób niepełnosprawnych, opieka nad osobami starszymi i chorymi, pielęgniarstwo, opieka nad dziećmi, edukacja przedszkolna, media, włókiennictwo, materiałoznawstwo, moda i projektowanie, hotelarstwo i turystyka, przygotowanie żywności, odnawialne źródła energii.

POLAND

POLAND WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI (WSBINOZ) to pierwsza niepubliczna uczelnia wyższa w centralnej Polsce, oferująca studia z zakresu nauk o zdrowiu i nauk około medycznych, biznesu i pedagogiki. Placówka na światowym poziomie oraz jej wyjątkowa atmosfera promowana przez wysoko wykwalifikowanych i wybitnych specjalistów, praktyków i nauczycieli akademickich jest gwarancją wyjątkowego i ambitnego programu kształcenia, gdzie uczniowie zostają wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności pożądane w życiu zawodowym. Młodzi ludzie uczą się, jak wykorzystać nabyte umiejętności i wiedzę w praktyce, a także rozwijać umiejętności personalne by w efekcie odnieść sukces zawodowy.

WSBINOZ prowadzi liczne badania i projekty edukacyjne, współpracuje z różnymi instytucjami edukacyjnymi, zdrowotnymi i biznesowymi, pozostaje aktywna lokalnie i regionalnie w zakresie organizacji konferencji, warsztatów, pracy socjalnej i aktywizacji społeczności.

Wybitni i dobrze wykwalifikowani pracownicy administracyjni, zdeterminowani studenci i pracownicy akademiccy gwarantują sukcesywny rozwój i udział w różnych projektach związanych z opracowywaniem nowych pomysłów i usług, tworzeniem programów kształcenia, przygotowania programów kursów, opracowywanie materiałów i definicji dla kursów tematycznych i innych.

Instytut nauk społecznych WSBINOZ oferuje szeroki zakres kursów i zajęć, w tym warsztaty i seminaria związane z przedsiębiorczością, zarządzaniem i marketingiem, zdrowiem i aktywnością fizyczną. Uczymy, jak pracować z dziećmi i ich rodzinami, aby zapewnić profesjonalną pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym, a w szczególności tym, którzy cierpią z powodu przemocy w rodzinie i złej sytuacji społecznej. Oferowane przez nas kształcenie obejmuje również: edukację wczesnoszkolną, edukację artystyczną i pedagogikę arteterapii oraz promocję zdrowia, pedagogikę społeczną w kontekście pracy socjalnej, pedagogiki terapeutycznej i rehabilitacji fizycznej.

Priorytetowymi zagadnieniami dla Władz jest rozwój oferty edukacyjnej Uczelni oraz ekspansja działalności naukowej. WSBINOZ dokłada wszelkich starań aby odpowiednią bazę intelektualną i materialną, która przyciąga pracowników naukowych, akademickich oraz przyszłych studentów..

Na obecnym etapie rozwoju Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi ma wyraźnie określone obszary działalności w różnych katedrach i wydziałach. Utworzono kilka seminariów, zorganizowano liczne warsztaty i konferencje z różnych dziedzin. Działanie te miały na celu zwrócenie uwagi lokalnej społeczności, zwłaszcza grup w niekorzystnej sytuacji, np. seniorzy 50+, bezrobotni lub niewykwalifikowani dorośli, młodzież z obszarów o niekorzystnych warunkach społecznych i ekonomicznych, matki przebywające na urlopie macierzyńskim, które zamierzają pozostać aktywne w dziedzinie edukacji, dyskryminowana młodzież, osoby niepełnosprawne, dorośli z trudnościami edukacyjnymi. WSBINOZ znajduje się w centrum Polski, w Łodzi, którą można scharakteryzować jako miasto z wysokim potencjałem wzrostu i perspektywą bycia głównym ośrodkiem biznesowym w Europie Środkowo-Wschodniej, pomimo tego, że wskaźnik zatrudnienia wynosi 9,5%. Co więcej Łódź jest ważnym międzynarodowym ośrodkiem badawczym cieszącym się dobrą renomą na świecie. Jego ogromny potencjał naukowy wywiera bezpośredni wpływ na rozwój nauki w kraju.