Image Image Image

KONTEKST PROJEKTU

Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy są jednym z najważniejszych i najczęściej poruszanych tematów w polityce społecznej Unii Europejskiej. Pomimo zmniejszenia się liczby wypadków przy pracy do roku 1994, ich liczba nadal jest wysoka. Obecnie obserwuje się gwałtowny wzrost liczby wypadków w poszczególnych państwach członkowskich i niektórych sektorach gospodarki. Ten przypadek wskazuje na to, że pracownicy zawodowi państw członkowskich nie potrafili zaadoptować i zrozumieć protekcjonistycznego podejścia zawartego w dyrektywach społecznych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. W wyniku swobodnego przepływ pracowników bezpieczeństwo i higiena pracy stała się jednym z podstawowych tematów w polityce społecznej Unii Europejskiej. Ta sytuacja spowodowała utworzenie wspólnych treści szkoleniowych w programach nauczania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podniesienie poziomu wiedzy i świadomości w tej dziedzinie. Utworzenie wspólnego programu nauczania w zakresie nauczania bezpieczeństwa i higieny pracy będzie spajało w jedność kształcenie w całej Unii Europejskiej.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Założeniem projektu jest zapewnienie możliwości wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń między wykładowcami prowadzącymi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, podnoszenia ich kompetencji zawodowych oraz utworzenia wspólnego programu nauczania w zakresie nauczania BHP zgodnie z normami unijnymi. W ten sposób wzmocniona zostanie wiedza zawodowa wykładowców, którzy zajmują się szkoleniami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uczniowie zostaną wyposażeni w bardziej wykwalifikowane umiejętności i wiedzę. Dzięki temu będą oni przekazywać swoją wiedzę i umiejętności innym pracownikom, czego efektem będzie utrzymująca się niska liczba wypadków przy pracy. Spotkania informacyjne, które będą prowadzone przez partnerów projektu na poziomie lokalnym, pozwolą zwrócić uwagę rynku pracy na tematy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zwiększyć jego świadomość w tym zakresie. Ponadto, jednym z założeń projektu jest zwiększenie świadomości i zwrócenie uwagi na kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy, tak aby osoby ubiegające się o azyl i uchodźcy również mogli być chronieni przed narażaniem swojego życia i zdrowia na niebezpieczne warunki pracy.

GRUPY DOCELOWE

Wybór grupy docelowej został dokonany zgodnie z określonymi kryteriami, tak aby dostosować program nauczania (tworzony w ramach projektu) do większej grupy odbiorców. W celu realizacji i trwałości projektu, grupę docelową stanowią uczestnicy przystępujący do kursów BHP w Szkole Zawodowej Oğuzeli i trenerzy w Gaziantep posiadający uprawnienia w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy w ramach poniższych warunków regulowanych przez Rozporządzenie w sprawie zadań, nadzoru, obowiązków i szkoleń specjalistów ds. bezpieczeństwa pracy:

a) posiadają uprawnienia pedagogiczne lub dokument potwierdzający uprawnienia trenera;

1) Eksperci ds. BHP, którzy posiadają co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe,

2) Inżynierowie, architekci lub personel techniczny z tytułem doktora z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy lub programu bezpieczeństwa pracy posiadający co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe,

3) Specjaliści BHP, którzy pracowali, co najmniej dziesięć lat w Zarządzie Generalnym i w jednostkach mu podległych oraz absolwenci z zakresu BHP z co najmniej dziesięcioletnim doświadczeniem, wliczając w to czas bycia ekspertem w dziedzinie bhp,

4) Inspektorzy, którzy przepracowali co najmniej dziesięć lat w Ministerstwie i powiązanych z nim instytucjach, wliczając w to osoby pełniące funkcję asystentów inspektorów,

5) Specjaliści ds. szkoleń w zakresie zatrudnienia i ubezpieczenia społecznego, z co najmniej dziesięcioletnim doświadczeniem w zawodzie, wliczając w to osoby pełniące w tym czasie funkcję asystenta specjalisty,

b) Instruktorzy, którzy mają udokumentowane minimum cztero-semestralne doświadczenie na uniwersytecie, zgodnie z ustalonym przez komisję europejską programem kształcenia i wytycznymi zatwierdzonymi przez Dyrekcję Generalną; Absolwenci wydziału prawa i lekarze, inżynierowie, architekci, fizycy, chemicy, biolodzy, nauczyciele techniczni. Ogólna liczba grup docelowych to około 30 osób związanych z wymienionymi kryteriami.