Image Image Image

Projenin İçerikleri

İş sağlığı ve güvenliği, Avrupa Birliği'nin sosyal politikalarındaki en önemli ve tartışılan başlıklardan biridir. İş kazalarının sayısı 1994 yılına kadar azalmasına rağmen, kaza sayısı hala yüksektir. Bazı üye devletlerde ve bazı sektörlerde kaza sayısında artış hala hızla devam etmektedir. Bu durum, üye devletlerde çalışma hayatı aktörlerinin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili toplum direktiflerinde yer alan korumacı yaklaşımı tam olarak benimseyemediklerini ve anlayamadıklarını göstermektedir. İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların serbest dolaşımı ile Avrupa Birliği'nin sosyal politikalarındaki temel başlıklardan biri olmuştur. Bu vaka, mesleki eğitim ve müfredat eğitim müfredatlarında ortak eğitim içeriğinin oluşmasını ve bilincin ve bilinç düzeyinin artırılmasını zorunlu kılmıştır. İş sağlığı ve güvenliği eğitim programında ortak müfredat oluşturulması, AB genelinde eğitim ve öğretim birliğini koruyacaktır..

PROJENİN HEDEFLERİ

Bu programda, iş sağlığı ve güvenliği programında eğitim veren öğretim elemanlarının karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması, mesleki yeterliliklerinin güçlendirilmesi ve ortak öğretim eğitimi müfredatının oluşturulması bu alandaki AB kriterleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu sayede iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim veren öğretim elemanlarının mesleki yeterlilikleri güçlendirilecek, beceri ve bilgi birikimine sahip olacak, beceri ve bilgi birikimiyle işgücüne kazandırılacak ve iş kazalarında azalma sağlanacaktır. Proje ortakları tarafından yerel düzeyde yapılacak bilgilendirme toplantıları, işgücü piyasasının iş sağlığı ve güvenliği konularına dikkat çekmesini sağlayacak ve farkındalık oluşturulacaktır. Ayrıca, projenin alt hedeflerinden biri, sığınmacı ve mültecilerin güvencesiz çalışma koşullarına maruz kalmasının önlenebilmesi için bilincin oluşturulması ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık içermesidir.

Hedef Gruplar

Proje kapsamında oluşturulacak müfredatı daha geniş kitlelere ulaştırmak için hedef kitle seçimi belli kriterlere göre yapılmıştır. Proje'nin yürütülmesi ve sürdürebilirliği için, akademisyenler, Oğuzeli Meslek Yüksekokulunda İş Sağlığı ve Güvenliği Programına giren kurslara ve aşağıdaki şartlar çerçevesinde iş güvenliği uzmanlığı üzerine bir belgeye sahip Gaziantep'teki stajyerlere girerler. Hedef grup, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliktir.

a) Eğiticilerin pedagojik formasyon veya eğitim belgesine sahip olması;

1) En az beş yıl (A) sınıfı mesleki güvenlik uzmanlığı sertifikasına sahip olan Sınıf (A) iş güvenliği uzmanları,

2) En az on yıl mesleki deneyime sahip ve iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora sahibi mühendisler, mimarlar veya teknik personeller,

3)Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde en az on yıl görev yapmış olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, uzman yardım süresi, en az on yıl çalışmış olan fakülte mezunları dahil,

4) Müfettiş yardımcısı da dahil olmak üzere Bakanlıkta ve ilgili kurumlarda en az on yıl hizmet veren müfettişler,

5) Uzman yardımcısı süresi de dahil olmak üzere en az on yıl hizmet veren iş ve sosyal güvenlik eğitimi uzmanları,

b) Komisyon tarafından belirlenen öğretim programına göre üniversitelerde en az dört yarıyıl verdiklerini belgeleyen öğretim elemanları ve bu belgeler Genel Müdürlük tarafından uygun görülmekte; Hukuk fakültesi mezunları ve doktorlar, mühendisler, mimarlar, fizikçiler, kimyagerler, biyologlar, teknik öğretmenler. Genel hedef grupların sayısı, belirtilen kritere sahip yaklaşık 30 kişidir..