Image Image Image

Raport z analizy zapotrzebowania na definicje zawodowe BHP

- W ramach projektu zostanie przedstawiony bieżący raport z analizy potrzeb odzwierciedlający obecną sytuację w celu zidentyfikowania problemów, które pracownicy i pracodawcy doświadczyli w praktyce zawodowej.
- Raport z analizy potrzeb przygotowany w ramach projektu jest skierowany do sektora BHP. - Przedstawienie ministerstwom uchybień i niedociągnięć stwierdzonych w sektorach, szkoleniach zawodowych i przepisach prawa jako propozycja polityki rozwoju krajów partnerskich poprzez wdrożenie programów nauczania i prawodawstwo.

Obowiązujący program nauczania w zakresie BHP dla profesjonalistów w zakresie BHP

Istnieje program nauczania opracowany na podstawie standardów UE, który był stosowany w sektorze BHP przez wiele lat. Jednakże, niedawno Turcja zaczęła informować o tym, że program ten jest nieadekwatny do obecnej sytuacji na rynku pracy, zarówno pod względem sektorowym, zawodowym jak i prawnym. Faktem jest, że obecny program kształcenia powinien zostać zaktualizowany aby umożliwić, wszystkim jednostkom, wykonywanie pracy zawodowej w zdrowych i bezpiecznych warunkach. Często obowiązujące prawo nie jest odpowiednio wdrażane. W wyniku tego, corocznie notuje się tysiące urazów pracowników spowodowanych wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi. Brak nadzoru w przedsiębiorstwach, jest „przyzwoleniem” dla pracodawców do nienależytego wypełniania swoich obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Teraz, gdy bezrobocie osiągnęło podwójną liczbę, pracownicy mogą dochodzić swoich praw nie znając aktualnych przepisów prawa. Celem tego projektu jest uzupełnienie luki informacyjnej poprzez przedstawienie propozycji w unijnych standardach dotyczących bezpieczeństwa pracy w wymiarze państwowym, pracownika i pracodawcy, stanowiące 3 podstawowe elementy życia biznesowego.

E-Learning / Platforma dla BHP

Dla Turcji, która ma duży potencjał w młodych ludziach, w kontekście nowoczesnej struktury, ważna jest możliwość edukacji w oparciu o e-learning. Dziś, przy szybkich zmianach technologicznych, tradycyjne modele kształcenia i szkolenia muszą być dostosowane do zmieniającego się otoczenia. Osoba na jednym krańcu świata może skorzystać z doświadczenia osoby na drugim końcu. Technologia e-learningowa umożliwia interakcję między nauczycielami i uczniami, a także tworzy innowacyjne alternatywy nauczania, takie jak seminaria i fora dyskusyjne. Kolejną zaletą e-learningu jest jego niski koszt w porównaniu z otrzymywanymi globalnymi możliwościami uczenia się.

Aplikacja mobilna dla BHP

Obecnie jesteśmy pierwszymi ludźmi, którzy dzięki urządzeniom mobilnym, otrzymują pomoc w prawie każdym temacie, w szczególności w korzystaniu z Internetu, wyszukiwaniu informacji, zakupach, komunikowaniu się między sobą. Z każdym dniem rośnie zainteresowanie urządzeniami mobilnymi, a smartfony stają się nieodłączną częścią naszego życia. Aplikacje mobilne zapewnią łatwy dostęp i pozwolą ludziom w okolicy na dzielenie się informacjami i zdobywanie nowych odwiedzających, którzy są zainteresowani obszarem BHP. Najważniejszym czynnikiem w rozprzestrzenianiu aplikacji mobilnych jest to, że ułatwiają one funkcjonowanie w życiu codziennym. Ponadto mogą zapewnić natychmiastową kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy za pomocą rozwiązań zdalnego porozumiewania się na odległość.

Click for Introduction to E-Learning Platform